Prin politica de confidențialitate, Uniqa Software Services S.R.L. (denumită în continuare ”Societatea) se angajează să vă protejeze confidențialitatea, în calitatea dumneavoastră de utilizatori ai site-ului www.uniqasoftware.ro. În situația în care aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la utilizarea datelor dumneavoastră personale, vă rugăm să ne contactați.

 

Prin utilizarea acestui site sunteți de acord cu procesarea datelor dumneavoastră personale, așa cum este descris în prezenta politică de confidențialitate.

 

Politica de Confidenţialitate face parte integrantă din setul de proceduri și reguli implementate în vederea conformării la cerințele Regulamentului General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE. Prin accesarea site-ului si navigarea pe acesta vă angajați că aţi luat la cunoştinţă de conţinutul Politicii de Confidenţialitate, și l-ați acceptat așa cum este acest document formulat.

 

Societatea va putea modifica politica de confidențialitate atunci când este necesar. În cazul introducerii unor modificări, acestea vor fi actualizate prin intermediul paginii web, astfel încât să puteți lua la cunoștință efectiv de noile condiții privind confidențialitatea. În cazul în care continuați să utilizați funcționalitățile puse la dispoziție de către Uniqa Software Services S.R.L., prin accesarea site-ului web, se va presupune că sunteți de acord cu acestea, cu excepția cazurilor în care este necesar consimțământul dumneavoastră expres.

 

 

 1. Cine suntem?

 

Website-ul https://www.uniqasoftware.ro (denumit în continuare site-ul) aparține și este administrat de către societatea UNIQA SOFTWARE SERVICES S.R.L.

 

Nr. Reg. Com.: J 12/577/2006

CUI: RO18401315

Adresa sediului social: Mun. Cluj-Napoca, str. Emil Racoviță, nr. 23, jud. Cluj

E-mail: office.urssro@uniqa.at

Tel./Fax: + 40 742 084897

 

 

 1. Ce sunt datele cu caracter personal?

„Datele personale” sunt reprezentate de orice informație prin care puteți fi identificat/ă. Acestea includ date precum numele, un număr de identificare, numărul de telefon, e-mail-ul, adresa poștală, numele de utilizator, date de localizare, un identificator online, unul sau mai multe elemente specifice identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale, preferințele personale și obiceiurile de navigare, conținutul generat, adresa IP a computerului dumneavoastră, adresa MAC a dispozitivului dumneavoastră, precum și informațiile din modulele cookie, așa cum sunt reglementate prin Regulamentul General de Protecția Datelor care are ca scop de a protecția tuturor cetățenilor UE cu privire la confidențialitatea și încălcarea datelor.

 

 

 1. Care este domeniul de aplicare al prezentei politici de confidențialitate?

Prezenta politică de confidențialitate se aplică informațiilor dumneavoastră cu caracter personal colectate sau prelucrate prin intermediul site-ului web ce face obiectul prezentului înscris.

Datele cu caracter personal furnizate de utilizatorii site-ului web pot fi prelucrate de către Societate în funcție de tipul de date furnizate de utilizator, precum și de interacțiunile dintre utilizator și Societate prin intermediul paginii web.

 

D. Ce date prelucrăm și din ce surse provin acestea?

Datele pe care Societatea le poate prelucra ca urmare a interacțiunii cu utilizatorul prin intermediul site-ului nostru web provin din următoarele surse:

 • Datele rezultate din navigarea utilizatorului pe pagina web, colectate prin intermediul cookie-urilor și a tehnologiilor similare.
 • Datele furnizate de utilizator odată cu contactarea Societății prin intermediul datelor de contact furnizate prin intermediul formularului de contact și prin intermediul CV-ului depus pe site-ul nostru:
 • Date de identificare și de contact, respectiv nume și prenume, adresă de e-mail, număr de telefon;
 • Alte tipuri de date: date caracteristice unui ”curriculum vitae” încărcat pe platforma site-ului și oferite în mod liber de utilizator.

 

Exclusiv, în cazul în care utilizatorul paginii noastre web oferă alte tipuri de date în interacțiunile cu Societatea, aceste date vor fi prelucrate de către Societate numai dacă prelucrarea lor este necesară pentru atingerea scopului urmărit. În caz contrar, datele vor fi distruse fără să fi fost salvate anterior de către noi.

 

 1. Temeiul juridic al prelucrării datelor dumneavoastră

Societatea prelucrează datele cu caracter personal furnizate de utilizatorii paginii sale web în conformitate cu următoarele temeiuri juridice, în funcție de tipul de date furnizate de utilizator, precum și de interacțiunile dintre utilizator și Societate: 

 • Prelucrarea datelor dumneavoastră în scopuri privind ”Navigarea pe website. Utilizarea cookie-urilor” este realizată exclusiv în temeiul consimțământuluisolicitat utilizatorului.
 • Prelucrarea datelor dumneavoastră prin platforma de contact și platforma de încărcare a CV-ului se bazează pe consimțământul expres al utilizatorului, pe gestionarea și tratarea relației dintre utilizator și Societate, inclusiv interesul legitimal Societății în gestionarea cererii utilizatorului, menținerea contactului între părți și, după caz, furnizarea serviciului/informațiilor solicitate de utilizator, executarea unei obligații legale, spre exemplu în ceea ce privește soluționarea solicitărilor de exercitare a drepturilor utilizatorilor cu privire la prelucrarea datelor lor.

 

 1. Obligații ale utilizatorului în cazul furnizării datelor cu caracter personal

Utilizatorul garantează că datele furnizate sunt reale, exacte, complete și actualizate, fiind responsabil pentru orice prejudiciu, direct sau indirect, care ar putea rezulta ca urmare a încălcării acestei obligații.

În cazul în care utilizatorul furnizează date care aparțin unei terțe părți, acesta garantează că, în prealabil, a informat respectiva terță parte cu privire la toate aspectele cuprinse în prezenta politică de confidențialitate și că a obținut consimțământul de a ne furniza datele acesteia în scopul prelucrării în cauză.

Societatea vă informează că pentru a furniza datele dumneavoastră cu caracter personal, în orice mod, prin intermediul Site-ului nostru, trebuie să aveți peste 18 ani. Utilizatorul care furnizează date către Societate prin intermediul acestui Site declară și garantează că are peste 18 ani, fiind pe deplin responsabil pentru această declarație. Utilizarea sistemelor, precum și a rezultatelor prelucrării este interzisă cu privire la persoanele care nu au împlinit această vârstă.

 

 1. Măsuri pentru protejarea datelor cu caracter personal

Ca răspuns la preocuparea noastră de a garanta securitatea și confidențialitatea datelor dumneavoastră, au fost adoptate nivelurile de securitate necesare prevăzute de legislația în domeniu pentru protecția datelor cu caracter personal și au fost instalate mijloacele tehnice disponibile pentru a preveni pierderea, utilizarea abuzivă, modificarea, accesul neautorizat și furtul datelor cu caracter personal furnizate prin intermediul site-ului web. Totuși, va trebui să țineți cont de faptul că măsurile de securitate pe internet nu sunt infailibile.

 

 1. Drepturile dumneavoastră cu privire la datele cu caracter personal

Vă informăm că aveți dreptul de a obține o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc.

În mod similar, aveți următoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal:

 

 • De a accesa datele dumneavoastră: Aveți dreptul de a vă accesa datele pentru a ști care dintre datele cu caracter personal pe care le prelucrăm vă privesc și care sunt condițiile în care sunt prelucrate.
 • De a solicita rectificarea sau ștergerea datelor dumneavoastră: În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a rectifica datele cu caracter personal pe care le considerați inexacte și care vă privesc, și care sunt supuse prelucrării de către Societate, precum și dreptul de a solicita ștergerea datelor atunci când, printre alte motive, datele nu mai sunt necesare pentru scopurile în care au fost colectate.
 • De a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră: În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a ne solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră, caz în care vă informăm că vom păstra datele în legătură cu care ați solicitat restricționarea prelucrării numai pentru exercitarea sau apărarea unui drept în justiție.
 • La portabilitatea datelor dumneavoastră: În anumite circumstanțe, veți avea dreptul să primiți datele personale care vă privesc, și pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și ca acestea să fie transmise de Societate către alt operator.
 • De a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră: În anumite circumstanțe și din motive legate de situația dumneavoastră particulară, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră, caz în care prelucrarea va înceta, cu excepția cazului în care trebuie să continuăm să facem acest lucru din motive legitime imperioase sau pentru exercitarea sau apărarea unui drept în justiție.
 • De a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă.
 • De a depune o plângere la Autoritatea de Protecție a Datelor (ANSPDCP) și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente.
 • De asemenea, vă reamintim că aveți dreptul de a retrage orice consimțământ pe care l-ați furnizat pentru prelucrarea datelor dumneavoastră, fără ca acest lucru să afecteze legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Societatea vă informează că vă puteți exercita drepturile asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal prin oricare dintre următoarele canale:

 

 • Printr-o scrisoare adresată Societății UNIQA SOFTWARE SERVICES S.R.L., la adresa sediului social din Cluj-Napoca, str. Emil Racoviță, nr. 23, jud. Cluj. Vă rugăm ca aceasta să includă mențiunea „Protecția datelor”.
 • Printr-o solicitare adresată UNIQA SOFTWARE SERVICES S.R.L. la adresa de e-mailurssro@uniqa.at. Vă rugăm să menționați în titlul e-mailului „Protecția datelor”.

 

În ambele cazuri, Societatea are dreptul, în condițiile prevederilor legale, de a solicita furnizarea de informații suplimentare necesare pentru a confirma identitatea persoanei vizate, atunci când are îndoieli întemeiate cu privire la identitatea persoanei fizice solicitante.

 

Societatea va furniza informațiile solicitate în termen de maximum o lună de la primirea cererii. Acest termen se poate prelungi cu încă două luni dacă este necesar, în funcție de complexitatea cererilor și de numărul acestora.

 

Societatea vă informează că puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă în materie de protecție a datelor. Cu toate acestea, vă încurajăm să transmiteți în primă instanță reclamația dumneavoastră Societății, pentru a fi soluționată în mod amiabil.

 

 

Autoritatea de supraveghere:

 

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30

Sector 1, cod poștal 010336

București, România

Tel:  +40.318.059.211 ; +40.318.059.212

Fax: +40.318.059.602

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

www.dataprotection.ro

 

 

 1. Gestionarea și tratarea cererilor și solicitărilor provenite de la utilizatori

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor care contactează Societatea prin intermediul oricăruia dintre canalele de contact puse la dispoziție prin intermediul Site-ului web vor fi prelucrate în scopul menținerii contactului între părți, inclusiv în vederea stabilirii pe viitor a unor colaborări cu utilizatorii interesați de locurile de muncă disponibile la nivelul Societății.

Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când ne oferiți astfel de date prin formularul de contact prin care vă declarați interesați de locuri de muncă disponibile, aspecte de HR sau solicitarea altor informații sau în cazul în care ne oferiți date personale prin încărcarea CV-ului pe site-ul nostru.

Astfel de date cu caracter personal vor fi prelucrate în scopul de mai sus doar pe baza consimțământului dumneavoastră, având de asemenea în vedere și interesul nostru legitim de a face o selecție în vederea ocupării forței de muncă în cadrul Societății. În consecință, furnizarea datelor personale este exclusiv alegerea dumneavoastră.

 

 1. Destinatarii datelor dumneavoastră

Datele colectate de către Societate prin intermediul acestei pagini web vor putea fi comunicate următorilor destinatari din Romania, în funcție de temeiul legal al comunicării și numai în cazul în care este necesar:

 • Autorităților sau instituțiilor publice (de exemplu, în cazul în care comunicarea este necesară pentru gestionarea reclamațiilor, pentru îndeplinirea unor obligații legale sau atunci când Societatea este obligată în virtutea unei prevederi legale să furnizeze informații autorităților sau instituțiilor având competențe în realizarea de inspecții și controale asupra activității și activelor Societății ori instanțelor de judecată, pentru protejarea drepturilor și activelor Societății),
 • Auditorilor financiari sau juridici, asociaților majoritari ai Societății sau eventualilor terți achizitori, în măsura în care activitatea Societății ar fi transferată (în totalitate sau parțial), iar datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzacții.

 

În ceea ce privește celelalte scopuri ale prelucrării datelor detaliate în prezenta politică de confidențialitate, Societatea îi informează pe utilizatori că aceste scopuri nu implică comunicarea datelor acestora de către Societate către părți terțe.

 

 1. Timpul de păstrare al datelor dumneavoastră

Societatea va păstra datele dumneavoastră cu caracter personal cât timp este necesar pentru prestarea serviciului solicitat și/sau pentru atingerea scopului propus al prelucrării.

Ulterior, datele dumneavoastră vor fi șterse.