Orice utilizare a acestui website necesită acceptarea de către dumneavoastră a Termenilor și Condițiilor de mai jos:

 

 1. Acceptarea termenilor

Prin accesarea și utilizarea acestui site sunteți de acord cu termenii și condițiile prevăzute în prezentul document, pe care vă solicităm să parcurgeți în întregime și să le lecturați cu atenție. Dacă nu sunteți de acord cu termenii și condițiile, vă solicităm să părăsiți site-ul. Acești termeni și condiții pot fi revizute ulterior, fără notificare.

 

 1. Datele personale ale copiilor

Pentru a proteja interesele copiilor, nu vom colecta în mod conștient date personale de la persoane sub 18 ani.

 

 1. Drepturi de proprietate intelectuală

Toate drepturile de autor, mărcile şi orice alte drepturi de proprietate intelectuală din toate textele, imaginile sau alte materiale de pe acest website sunt proprietatea UNIQA SOFTWARE SERVICES SRL ori de a afiliaților/colaboratorilor săi. Niciun material de pe acest site nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără acordul expres exprimat de către UNIQA SOFTWARE SERVICES SRL ori de titularul acestui drept. Toate drepturile sunt rezervate UNIQA SOFTWARE SERVICES„ SRL. Este strict interzisă folosirea acestui site în scopul distrugerii sau alterării lui, a conținutului sau a securității acestuia, ori pentru discreditarea sau hărțuirea UNIQA SOFTWARE SERVICES SRL sau a afiliaților/colaboratorilor săi. UNIQA SOFTWARE SERVICES SRL va lua toate măsurile de securitate tehnică și organizatorică pentru protejarea datelor asupra cărora deține controlul, împotriva oricărei situații de manipulare accidentală sau intenționată, pierdere, distrugere sau împotriva accesului unei persoane neautorizate. De asemenea, ne vom exercita în mod activ drepturile de proprietate intelectuală în toate aspectele protejate de lege.

 

 1. Confidențialitate

Protecția informațiilor în cursul procesării datelor dumneavoastră personale este o preocupare majoră a Societății noastre, motiv pentru care toate datele colectate în cursul vizitelor pe site-ul nostru web sunt procesate conform prevederilor legale valabile în statul în care este întreținut acest site, respectiv România. În situația în care Site-ul nostru web include legături cu alte site-uri al căror conținut nu se află sub controlul nostru, nu ne asumăm și nu acceptăm niciun fel de responsabilitate pentru conținutul acelor site-uri web. UNIQA SOFTWARE SERVICES SRL se angajează să nu dezvăluie nicio informație cu privire la vizitele dumneavoastră pe acest site, exceptând situațiile legale și situația în care legiuitorul ne solicită anumite date. UNIQA SOFTWARE SERVICES SRL nu va transmite niciunui terț datele dumneavoastră personale introduse de dumneavoastră pe site-ul nostru, conform acestor “Termeni si Condiții”.

 

 1. Colectarea și procesarea datelor cu caracter personal

Datele personale vor fi memorate doar dacă sunt oferite în mod voluntar de dumneavoastră, de exemplu, în contextul contactării societății noastre prin intermediul datelor de contact furnizate, respectând Politica de confidențialitate aflată pe site.

 

 1. Informații pentru utilizatori (vizitatori)

Ca utilizator (vizitator) aveți următoarele responsabilități:

 • să furnizați date adevărate, exacte și complete despre dumneavoastră, atunci când este cazul;
 • să mențineți și să actualizați, atunci când situația o cere, datele dumneavoastră pentru a fi reale, exacte și complete.

 

Totodată vă asumați obligativitatea de a nu face următoarele:

 • să publicați prin orice mijloace materiale care conțin viruși sau alte programe cu intenția de a distruge acest sistem, cât și orice sistem sau informație;
 • să publicați prin orice mijloace materiale cu drept de autor, dacă nu sunteți autorul sau dacă nu aveți permisiunea autorului de a publica materialul respectiv;
 • să publicați prin orice mijloace materiale obscene, defăimătoare, de amenințare sau răuvoitoare față de un alt utilizator, persoană fizică sau juridică, materiale ori informații prohibite de prevederile legale în vigoare;
 • să publicați prin orice mijloace o imagine sau o afirmație care contravine normelor legale în vigoare incidente.

 

În caz de nerespectare a acestor condiții, UNIQA SOFTWARE SERVICES SRL se disociază de autorul acestora, va șterge informațiile respective și își rezervă dreptul să demareze orice acțiuni și/sau proceduri prevăzute de legislația în domeniu.

 

 1. Informarea persoanelor vizate asupra drepturilor lor

Datele personale ale tuturor persoanelor care transmit astfel de date către site-ul nostru sunt garantate în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679, urmând a fi informați prin anunțul existent pe site asupra drepturilor lor. La cererea scrisă, datată și semnată a persoanelor ale căror date sunt prelucrate sau urmează a fi prelucrate, expediată pe adresa: Societății UNIQA SOFTWARE SERVICES S.R.L., la adresa sediului social din Cluj-Napoca, str. Emil Racoviță, nr. 23, jud. Cluj sau prin e-mail la adresa office.urssro@uniqa.at Societatea noastră se obligă:

 • să îi confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date personale, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an;
 • să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Regulamentului General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
 • să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

 

Pe lângă termenii și condițiile care sunt reglementate în politica de confidențialitate a site-ului, dumneavoastră înțelegeți și acceptați faptul că UNIQA SOFTWARE SERVICES SRL poate culege și păstra date despre persoanele care vizitează acest site, în scopurile menționate. Aveți dreptul de a ne solicita să ștergem informațiile referitoare la persoana dumneavoastră, contactându-ne prin intermediul site-ului.

 

 1. Modificări ale termenilor și condițiilor

Modificări ale prezenților termeni și condiții ce vor apărea pe parcurs vor fi publicate pe această pagină web fără vreo informare suplimentară a dumneavoastră. UNIQA SOFTWARE SERVICES SRL își rezervă dreptul de a revizui și actualiza aceste reguli în orice moment, fără o anunțare sau o acceptare prealabilă a utilizatorilor.

 

„Termeni & Condiții” constituie, în întregime, un acord încheiat între dumneavoastră și UNIQA SOFTWARE SERVICES SRL în privința utilizării site-ului www.uniqasoftware.ro.

 

            Anexa I

 

INFORMARE ȘI CONSIMȚĂMÂNT

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

 

 

Prin prezenta, Societatea UNIQA Software Services S.R.L. (denumită în continuare ”societate”), persoană juridică română, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca str. Emil Racoviță nr. 23, jud. Cluj, înmatriculata  la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/577/2006, CUI 18401315, Atribut Fiscal RO, cont bancar deschis la Banca Raiffeisen sucursala Cluj-Napoca, în calitate de deținător al site-ului www.uniqasoftware.ro (denumit în continuare ”site”), vă informează în legătură cu următoarele:

 

 1. În vederea continuei dezvoltări a societății și asigurării unor eventuale raporturi de colaborare între Societate și utilizatorii site-ului, interesați de locurile de muncă disponibile la nivelul Societății, Societatea Uniqa Software Services SRL solicită, înregistrează și stochează date personale ale utilizatorilor prin platforma de contact și platforma de încărcare a CV-urilor, acordate exclusiv în mod liber și conștient de către aceștia.

Datele personale vor fi stocate și utilizate doar cu scopul indicat mai sus.

Societatea adoptă măsuri de securitate tehnice și organizatorice în vederea protecției imaginilor înregistrate și stocate conform prezentei informări.

 

PRELUCRAREA DATELOR

 

Scopul prelucrării datelor: asigurarea condițiilor pentru a menține legătura cu utilizatorii interesați de locurile de muncă disponibile la nivelul Societății, inclusiv în vederea selectării/recrutării și contactării acestora de către Societate.

 

Temeiul prelucrării datelor: datele personale vor fi prelucrate în baza consimțământului persoanelor vizate.

De asemenea, ca temei subsidiar este urmărirea intereselor legitime ale angajatorului în realizarea scopurilor indicate mai sus.

 

Durata de stocare: până la revocarea consimțământului.

 

Destinatarii datelor cu caracter personal: informațiile vor fi utilizate de către salariații societății din cadrul departamentului administrativ și resurse umane.

Datele personale nu vor fi furnizate unor terțe persoane din afara societății, cu excepția situațiilor în care legea permite sau cere acest lucru sau aceste date sunt solicitate de autorități ale statului abilitate să obțină astfel de date.

Obligațiile operatorului de date personale: Uniqa Software Services SRL și entitățile împuternicite de aceasta pentru prelucrarea datelor vor stabili măsuri tehnologice, fizice, administrative și procedurale, toate conform standardelor acceptate în domeniu, pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor cu caracter personal prelucrate; de asemenea, vor preveni utilizarea sau accesul neautorizat la cu caracter personal sau vor preveni încălcarea securității datelor cu caracter personal (incident de securitate), în conformitate cu instrucțiunile, politicile și legile aplicabile.

 

Datele astfel obținute vor fi tratate în mod confidențial confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27.06.2016 privind protecția datelor, aplicabil din data de 25.05.2018, ale Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date cu modificările şi completările ulterioare.

 

Drepturile persoanei vizate în privința prelucrării datelor persoanle, conform Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27.06.2016 privind protecția datelor:

 

 • Dreptul la informare – puteți solicita informatii privind activitatile de prelucrare a datelor tale personale;
 • Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;
 • Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – puteți obtine stergerea datelor, in cazul in care prelucrarea acestora nu a fost legala sau in alte cazuri prevazute de lege;
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii – puteți solicita restrictionarea prelucrarii in cazul in care contestati exactitatea datelor, precum si in alte cazuri prevazute de lege;
 • Dreptul de opozitie – puteți sa vă opuneți, in special, prelucrarilor de date care se intemeiaza pe interesul legitim;
 • Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, in anumite conditii, datele personale pe care ni le-ati furnizat, intr-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator;
 • Dreptul de a depune plangere – puteți depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
 • Dreptul de retragere a consimtamantului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul dumneavoastră, îl puteți retrage oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila;
 • Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere si obtine interventia umana cu privire la respectiva prelucrare, vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta si puteți contesta decizia.

 

Vă puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, prin simpla transmitere a unei solicitari la sediul nostru din Cluj Napoca, str. Emil Racoviță, nr. 23, Jud. Cluj, prin E-mail, la adresa office.urssro@uniqa.at sau prin telefon la + 40 742 084897. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate atât timp cât sunt necesare în mod rezonabil în scopurile permise sau până la momentul când vă retrageți consimțământul. Alte informații importante cu privire la protecția datelor cu caracter personal, stocarea, prelucrarea si comunicarea acestora sunt disponibile pe site-ul sau la sediul societății. De asemenea, ne puteți contacta oricând și solicita mai multe detalii la adresele de corespondență sau e-mail indicate mai sus.

 

Prin prezentul înscris se acordă opțiunea persoanelor vizate cu privire la CONSIMȚĂMÂNTUL acestora pentru prelucrarea de către societate a datelor personale oferite prin intermediul formularului de contact și al CV-ului încărcat pe platforma de pe site.

 

De asemenea, prin semnarea prezentului document, arăt că am luat la cunoștință conținutul acestuia și informările prezentate.

 

 

Cluj-Napoca